• Wednesday March 3,2021

Smältpunkt

Vi förklarar vad som är smältpunkten och vilka egenskaper det är. Exempel på smältpunkt. Dessutom vad som kokar.

Isens smältpunkt: 0 C.
 1. Vad är smältpunkten?

Smältpunkten kallas temperaturen i vilken ämnet i det fasta tillståndet smälter, det vill säga att det går in i flytande tillstånd. Detta inträffar vid en konstant temperatur och är en intensiv egenskap av materia, vilket innebär att det inte beror på dess massa eller dess storlek: temperaturen som ska uppnås kommer alltid att vara densamma.

Rena ämnen har högre smältpunkter och med ett mindre variation av variation, till skillnad från orena ämnen (blandningar): ju mer materialet blandas, desto lägre är smältpunkten och större variation, tills den når den eutektiska punkten, temperatur som motsvarar varje atom i frågan. Således kan denna egenskap användas, tillsammans med kokpunkten för materia, för att bestämma renheten hos materialen.

Smältpunkten påverkas dessutom lite av trycket, till skillnad från kokpunkten, och är vanligtvis lika med materialets fryspunkt (i vilka vätskor blir fast) för de flesta ämnen.

I vissa fall kommer smältpunkten att ha negativa temperaturvärden: det betyder att från den temperaturen kommer ett fruset ämne att återgå till sin ursprungliga vätskefas.

Fusionen är därför en fasändringsprocess (fast till vätska) som fungerar från införandet av kalorienergi till systemet eller ämnet, vilket gör att atomerna rör sig kraftigare och övervinner den styva strukturen Och flöde.

Det är en mycket vanlig process i metallurgisk industri, till exempel, där mineraler och metaller smälts för att ge dem en specifik form innan de tillåter dem att återfå sin hållfasthet (genom att kyla och förlora det införda värme).

Se även: Chemical Link.

 1. Exempel på smältpunkt

Några exempel på smältpunkter är följande:

 • Smältpunkt för vatten (H20): 0 ° C
 • Smältpunkt för koppar (Cu): 1085 ° C
 • Smältpunkt av aluminium (Al): 660 ° C
 • Smältpunkt av guld (Au): 1064 ° C
 • Smältpunkt för silver (Ag): 962 ° C
 • Smältpunkt för stål: cirka 1375 ° C (beroende på legering)
 • Smältpunkt för kol (C): 3500 ° C
 • Smältpunkt för kalium (K): 64 ° C
 • Smältpunkt för volfram (W): 3422 ° C
 • Smältpunkt för argon (Ar): -189 ° C
 • Isens smältpunkt: 0 ° C
 • Smältpunkt för alkohol: -117 ° C
 • Smältpunkt för järn (Fe): 1539 ° C
 • Smältpunkt för bly (Pb): 328 ° C
 • Smältpunkt för kvicksilver (Hg): -39 ° C
 • Smältpunkt för kväve (N): -218 ° C
 • Smältpunkt för väte (H): -259 ° C
 • Smältpunkt för acetaldehyd: -123, 5 ° C

Det kan tjäna dig: Egenskaper för materien.

 1. Kokpunkt

Kokpunkten är vad som händer när kokande vatten och omvandlas till ånga.

I likhet med smältpunkten är kokpunkten den temperatur vid vilken en vätskes molekyler övervinner deras struktur och använder gasformen. Det här är till exempel när man kokar vatten och omvandlar det till ånga . Denna temperatur påverkas starkt av trycket, ämnets molekylmassa och typen av intermolekylära krafter som ska övervinnas (polaritet, kovalens, etc.).

Kokpunkten kan emellertid inte ökas till oändlighet . Den kritiska temperaturen uppnås så småningom, över vilken det inte finns någon identifierbar vätskefas, eftersom gasfasens densitet ökar beroende på trycket. Således kommer varje material att presentera sin kokpunkt, beroende på arten och beteendet hos dess molekyler.

Smältpunkten och kokpunkten är inte jämförbara och bör inte förväxlas.

Följ in: Kokpunkt.

Intressanta Artiklar

Cellteori

Cellteori

Vi förklarar vad cellteorin är, dess postulater och principer. Dessutom historien om dess bakgrund och hur den verifierades. Cellteorin förklarar att alla organismer består av celler. Vad är cellteori? Cellulärteori är en av de viktigaste och centrala postulaten inom området för modern biologi. Den säg

Jordföroreningar

Jordföroreningar

Vi förklarar vad jordföroreningar är och vad dess orsaker och konsekvenser är. Några exempel och möjliga lösningar. Förebyggande och ansvar i mänskliga aktiviteter är rätt sätt. Vad är markföroreningar? När vi talar om jordföroreningar, som i fallet med vatten och atmosfären, hänvisar vi till förlusten av dess naturliga kvalitet på grund av förekomsten av främmande ämnen , som förändrar dess kemiska egenskaper och gör den oförenlig med livet, både naturliga (vilda djur och växter) och människor (jordbruk, trädgårdsskötsel, etc.). Dessa föroreningar kan vara f

Gratis programvara

Gratis programvara

Vi förklarar vad fri programvara är och vilka friheter som denna typ av program tillåter. Dessutom de typer som finns och några exempel. Gratis mjukvara tillåter åtkomst av källkoden till sina användare. Vad är gratis programvara? Det kallas "Gratis programvara" för de datorprogram som ger användarna sina användare, genom uttryckligt beslut av deras programmerare och design. ers, tillg

Lätt industri

Lätt industri

Vi förklarar för dig vad lätt industri är, där det är, dess egenskaper och exempel. Dessutom skillnader med tung industri. Den lätta industrin producerar varor som är klara att konsumeras. Vad är den lätta industrin? Den lätta industrin eller konsumentvaruindustrin täcker de aktiviteter som producerar varor avsedda för slutkonsumenten . Det skiljer

matematik

matematik

Vi förklarar vad som är matematiskt och på vilka områden denna vetenskap kan tillämpas. Dessutom, vad är dess grenar av studier. Matematik bygger främst på logik. Vad är matematik? Det matematiska ordets etymologi hänvisar till det grekiska matematik , som kan översättas som "studie av ett ämne . " Det

Rovdjur och rov

Rovdjur och rov

Vi förklarar vad som är rovdjur och byte, vilka är skillnaderna mellan rovdjur och rovdjur och exempel på rovdjur. Rovdjuret jakter rovet för att livnära sig på det och därmed få energi. Vad är rovdjur och byte? Predation är ett viktigt system i livscykeln . Det är en mekanism för överföring av kol och energi, från de enklaste livsformerna till de mest komplexa, och utövar också ett tryck på den kända arten som ett naturligt urval, som inte är mer än konkurrensen om att överleva och reproducera, och är en av de mest effektiva motorerna för evolution. Nämnda system består se