• Sunday March 7,2021

Naturliga siffror

Vi förklarar vad naturliga tal är och några av deras egenskaper. Den maximala gemensamma delaren och det minsta gemensamma minimum.

Det finns ingen total eller slutlig mängd av naturliga antal, de är oändliga.
  1. Vad är naturliga siffror?

Naturliga siffror är siffror som i människans historia först tjänade till att berätta föremålen, inte bara för redovisning utan också för att beställa dem. Dessa siffror börjar från nummer 1. Det finns ingen total eller slutlig mängd naturliga nummer, de är oändliga.

De naturliga siffrorna är: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. Som vi ser accepterar dessa siffror inte bråk (decimaler). Det bör klargöras att antalet noll ibland betraktas som ett naturligt tal, men i allmänhet inte.

Å andra sidan sägs det att naturliga nummer alltid har ett efterföljande nummer. Och naturliga siffror skiljer inte mellan udda och jämna nummer, de förstår dem alla. De accepterar inte bråk eller negativa siffror. De skiljer sig från heltal, eftersom heltalet också innehåller negativa siffror. När det gäller det skriftliga uttrycket för naturliga siffror representeras dessa med bokstaven N i stora versaler.

Naturliga tal är också den primära basen som alla matematiska operationer och funktioner bygger på, tillägg, subtraktion, multiplikation och delning. Även trigonometriska funktioner och ekvationer. Kort sagt, de är de grundläggande elementen utan vilka matematik inte kunde förekomma, också alla vetenskaper som använder denna typ av beräkningar som geometri, teknik Kemi, fysik, alla kräver matematik och naturliga tal.

Klassificering av naturligt antal.
  • Den största gemensamma delaren. Det är det största naturliga antalet som har den matematiska förmågan att dela upp var och en av de givna siffrorna. För att hitta detta nummer är nödvändigt, först sönderdela numret till primtal, välj bara vanliga faktorer av mindre exponent och beräkna faktorns produkt.
  • Den minst vanliga multipeln. Det är det minsta naturliga antalet av vart och ett av numren som ges i en viss distribution. Och hans steg för att hitta det är faktumet att dela upp antalet i primtal, välja primära faktorer för större exponent och sedan beräkna produkten av dessa faktorer.

Det finns huvudsakligen två användningsområden som är grundläggande, först för att beskriva positionen för ett givet element inom en ordnad sekvens och för att specificera storleken på en ändlig uppsättning, som i sin tur generaliseras i begreppet kardinalnummer ( uppsättningsteori). Och för det andra är den andra användningen av stor betydelse den matematiska konstruktionen av hela siffror.

Ordningen på naturliga nummer i en given operation förändrar inte resultatet, det är den så kallade "kommutativa egenskapen" för naturliga nummer.

Det kan tjäna dig: heltal.

Intressanta Artiklar

tryck

tryck

Vi förklarar vad trycket är och vilka typer som finns. Dessutom exempel på denna fysiska storlek och dess förhållande till temperatur. Trycket representerar sättet att applicera en resulterande kraft på en linje. Vad är trycket? Det är känt som ett tryck a en skalär fysisk storlek representerad av symbolen p , som betecknar en projicering av kraft som utövas vinkelrätt på en ytenhet ; med andra ord, det representerar sättet att tillämpa en resulterande kraft på en linje. Trycket relater

Hookes lag

Hookes lag

Vi förklarar vad Hookes lag är, dess formel och dess tillämpningar inom teknik och arkitektur. Dessutom hur elasticitet beräknas. Ju större belastning som appliceras på ett föremål, desto större är deformationen. Vad är Hookes lag? Hookes lag om elasticitet, eller helt enkelt Hookes lag, är den fysiska principen kring det elastiska beteendet hos fasta ämnen . Det formule

kultur

kultur

Vi förklarar vad kultur är och vilka typer av kultur som finns. Dessutom elementen i en kultur och några exempel. Tro är ett grundläggande inslag i kulturer. Vad är kultur? När vi talar om kultur hänvisar vi till ett brett, mycket omfattande begrepp, där de olika manifestationerna av människan övervägs , i motsats till deras genetiska eller biologiska aspekter, till Naturen Natur . Men det pr

budget

budget

Vi förklarar vad budgeten är och varför detta dokument är så viktigt. Dess klassificering och vad som är en budgetuppföljning. Budgeten är avsedd att förhindra och korrigera ekonomiska fel. Vad är budget? Budgeten är ett dokument som tillhandahåller katter och vinster för en viss byrå , företag eller enhet, vare sig privat eller statligt, inom en viss tidsperiod. Officiella bu

Skoleavfall

Skoleavfall

Vi förklarar vad skolavfallet är, vilka faktorer som är involverade i detta fenomen, dess orsaker, konsekvenser och hur det kan undvikas. Skoleavfall kan bero på ett sammanhang där barn tvingas arbeta. Vad är skolavfall? Genom att droppa ur skolan, att lämna skolan eller lämna skolan tidigt förstås det som en avvikelse från det formella utbildningssystemet, innan man har uppnått den slutliga examen som motsvarar avslutandet av sina studier. Detta feno

teologi

teologi

Vi förklarar för dig vad teologi är och vad är grenarna för studier av denna vetenskap. Dessutom stora teologer och teologiska dokument. Betydelsen av teologi kan i stort sett hänvisa till studien av Gud. Vad är teologi? Teologi är Guds studie eller resonemang . Det är en vetenskap som ansvarar för att studera den uppsättning kunskap som är relaterad till det gudomliga till Gud. Ordet teol