• Thursday July 9,2020

Förlust av vinst

Vi förklarar vad som är den förlorade vinsten och när denna situation inträffar. Dessutom beräkningsmetoder och exempel på vinstförlust.

I många fall erbjuder försäkringsgivare sin försäkrade ersättning för förlorade vinster.
 1. Vad är förlustfri vinst?

Det är prat om en upphörande vinstlag när en form av egendomsskada inträffar som består i hinder för en legitim ekonomisk vinst eller förlust av en ekonomisk vinst som ett resultat av handlingar eller beslut från tredje part.

Förlust av förlust, med andra ord, är hur mycket pengar som skulle ha förtjänats om en händelse inte inträffat eller ett beslut fattades som är en tredje parts ansvar. Detta sker när det finns en visshet om att sådana pengar skulle ha erhållits, till exempel i händelse av att en köpman förlorade alla sina varor på grund av en eld som spridits från lokalerna bredvid.

Se även: Socialt entreprenörskap.

 1. Vinstförlust i försäkring

Tvister om inkomstbortfall fastställs vanligtvis i domstol.

I många fall erbjuder försäkringsbolag således sina försäkrade ersättning för inkomstförlust, förutsatt att de kan bevisa följande:

 • Att vinsten upphör i själva verket existerar och att det finns en tydlig relation till skadan.
 • Att det är möjligt att ekonomiskt beräkna vad som har gått förlorat.

Tvister om inkomstbortfall fastställs vanligtvis vid domstol med hänsyn till parternas omständigheter, bevis och anklagelser, samt villkoren i vilka kontraktet gick (om sådant finns), eftersom Det finns inget enda kriterium för att styra ämnet.

 1. Beräkning av vinstförlust

Det finns ingen enda metod för att beräkna inkomstförlust, och olika kriterier kan gälla:

 • Beräkningsmetod med poäng. En serie tabeller eller skalor används som innehåller ett skiljedomssystem eller mätning av de skador som orsakats, med hänsyn till tillämpliga kriterier enligt det enskilda fallet och skadekategorin.
 • Linjär metod. Det används genom att beräkna linjärt inkomsterna före skadan orsakad av den tid som återstod (eller inte skulle få tillåtelse).
 • Lönsam kapitalmetod. Det fastställs matematiskt vilken summa pengar som placerats på bankmarknaden skulle ge en ränta som motsvarar de vinster som inte uppfattas av den skadade parten. I slutändan kommer den skadade parten att få det kapital som ackumuleras i en kompensationsfond.
 • Metod för amorteringskapital. I likhet med den föregående, beräknas det månatliga beloppet som slutade ta emot den skadade matematiskt och placeras på finansmarknaden för att generera de vinster som den förlorade vinsten kommer att fyllas på. Men i slutet av perioden kommer det inte finnas någon ackumulerad fond för den.
 • Kombinerade metoder De som kombinerar flera av de metoder som beskrivs ovan.
 1. Exempel på vinstförlust

Några möjliga fall som illustrerar påståendet om vinstförlust är följande:

 • En anställd hindras från att arbeta för ett olagligt beslut av sitt företag och slutar att få sin lön under en månad. Nämnda pengar kan krävas från företaget när problemet har lösts, eftersom om den anställde inte hade inträffat skulle han ha fått sin lön.
 • En säljare beställer en vara och den anländer i dåligt skick, omöjligt att sälja. Säljaren kan kräva från distributören de förlorade vinsterna från försäljningen som skulle ha inträffat om varorna anlände i tid.
 • Ett serviceföretag kan inte arbeta i en vecka till följd av en politisk handling av kommunen. Företaget kan kräva förlust av vinst från sina tjänster som annars skulle ha varit normalt.

Intressanta Artiklar

Endotermiska reaktioner

Endotermiska reaktioner

Vi förklarar vad som är de endotermiska reaktionerna och några exempel på dem. Dessutom, vad är de exoterma reaktionerna. Endotermiska reaktioner är vanliga inom den kemiska isindustrin. Vad är endotermiska reaktioner? Endotermiska reaktioner förstås som vissa typer av kemiska reaktioner (det vill säga processen att omvandla två eller flera ämnen till olika). när de int

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Vi förklarar vad kvalitetsstyrning är och vad är ett kvalitetsstyrningssystem. Principer, total kvalitetsstyrning och ISO 9001-standard. Kvalitetshantering varierar beroende på standarderna för varje affärssektor. Vad är kvalitetsstyrning? Kvalitetshantering är en serie systematiska processer som gör det möjligt för alla organisationer att planera, genomföra och kontrollera de olika aktiviteter som den utför. Detta garan

Marinströmmar

Marinströmmar

Vi förklarar vad marinströmmar är och vilka typer som finns. Dessutom orsakerna till dess bildning och de viktigaste marinströmmarna. Marinströmmar involverar både kalla och varma vattendrag. Vad är havströmmar? Det kallas havströmmar, havsströmmar, en typ av rörelse, en kännetecken för de vatten som utgör hav och hav. De är omfatt

Riskhantering

Riskhantering

Vi förklarar vad riskhantering är, vilka olika typer av risker som finns och varför det är så viktigt. Riskhantering identifierar i förväg möjliga risker i en organisation. Vad är riskhantering? Riskhantering förstås som utvecklingen av en strategi fokuserad på identifiering och hantering av potentiella hot för en organisation eller ett projekt , och sedan fastställa lämpliga strategier för dess lansering. Det anses vara

förintelse

förintelse

Vi förklarar vad Holocaust är, dess historia och vad som var dess orsaker och konsekvenser. Dessutom vem som deltog och hur det slutade. Förintelsen har tolkats som den mest onödiga och farligaste sidan av människans förnuft. Vad var Förintelsen? Förintelse är ett ord som betyder säkring och som i Bibeln är kopplat till blodiga offer till Gud i Gamla testamentet. I samband

Biogeokemiska cykler

Biogeokemiska cykler

Vi förklarar vad som är de biogeokemiska cyklerna eller materiens cykler och vilka typer som finns. Kol-, fosfor- och kvävecykeln. Biogeokemiska cykler är kretsarna för förflyttning av materia. Vad är biogeokemiska cykler? Det är känt som biogeokemiska cykler eller materiecykler till kretsarna för utbyte av kemiska element mellan levande varelser och den omgivande miljön , genom en serie transportprocesser, produktion och nedbrytning n. Namnet ko