• Friday October 22,2021

Organisationsutveckling

Vi förklarar vad organisationsutveckling är, varför det är så viktigt för företag och vilka huvuduppgifter de är.

Organisationsutveckling lägger stor vikt vid relationer mellan människor.
  1. Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutvecklingen är uppsättningen tekniker, verktyg och praxis som syftar till att upprätthålla ett företags, grupps eller organisations funktion, att vitalisera processerna och skapa ett gynnsamt omfång Arbetet utförs vanligtvis av personal specialiserad på mänskliga relationer, organisations- eller affärspsykologi och relaterade yrken.

Organisationsutveckling är en praxis som lägger stor vikt vid relationer mellan människor, hur de utvecklas, i vilka sammanhang och vilka faktorer som är involverade . Det är utan tvekan en av de viktigaste faktorerna så att alla företag eller organisationer kan utvecklas på ett optimalt sätt utan att drabbas av besvär i sin struktur eller med personalen.

Ett av de största problemen som organisationerna klarar av är bristen på anpassning. Marknaden och världen idag har bara en fast egenskap: de är alltid i förändring, i kontinuerlig rörelse. Därför är det nödvändigt att organisationer är permeabla för ständiga ändringar, men i sin tur inte tappar sin väsentlighet och inte fluktuerar på ett överdrivet sätt.

Borta är de tider då företag drivs av despotiska chefer, baserade på perfekt definierade och tekniskt motsatta strukturer. Idag är värderingarna för demokrati och saminförande de viktigaste för att genomföra en organisation.

Se även: Organisationskultur.

  1. Vilka är de viktigaste uppgifterna för organisationsutveckling?

En handlingsplan bör genomföras med lämpliga åtgärder.

För att underlätta förståelsen för några av de viktigaste stegen som tagits i organisationsutvecklingen kommer vi att presentera dem i korta steg.

  • Val av lämplig personal: Som ett tidigare steg måste företaget eller organisationen välja den specialiserade personalen. Chefer bör fatta detta beslut noggrant. När väl valt måste ledningen förklara orsaken till att hjälp är nödvändig (antingen på grund av en missnöjesituation eller snarare strukturella problem i företaget).
  • Informationssamling: När problemet har definierats samlas informationen ut på frågeformulär och intervjuer med anställda. Det är viktigt att rädda den subjektiva aspekten hos människor, vad de tycker, hur de visualiserar organisationens nutid och framtid.
  • Allmän diagnos och definition av strategier: Slutligen måste gruppen specialister ställa en allmän diagnos och förklara situationen i detalj för ledningen. Detta måste åtföljas av en rad strategier att följa, vissa direktiv som det vore lämpligt att vidta för att garantera organisationens funktionalitet.
  • Handlingsplan: Slutligen bör de åtgärder som bedöms lämpliga vidtas. Detta kan variera beroende på organisationens specifika situation, det kan inkludera från fritidsaktiviteter för anställda (för att stärka interpersonella relationer) till samtal eller specifika organisationskurser.

Som vi ser engagerar organisationsutvecklingen hela företaget . Det är det som kommer eller inte kommer att ge kontinuitet till ett projekt, som ger verktygen för att övervinna de hinder som alltid finns i varje organisation (och marknad, om man tävlar i en). I en globaliserad och komplex värld värderas denna kunskap mycket av organisationer.

Intressanta Artiklar

Geologa

Geologa

Vi förklarar för dig vad geologi är, dess olika grenar och hur den studeras. Dessutom är dess relation till biologi och geografi. Geologi studerar olika aspekter av vår planets historia och nutid. Vad är geologi? Geologi är den naturvetenskap som ägnas åt studiet av planeten Jorden . Dess mål är att förstå den fysiska sammansättningen och den inre och yttre strukturen på vår planet, liksom de olika processerna och dynamiken som har tillåtit dess utveckling från dess bildning till vår gånger. Namnet kommer från

användbarhet

användbarhet

Vi förklarar vad verktyg är och vad som är verktyg vid redovisning. Dessutom är vad som är marginell nytta, brutto och nettovinst. Inom ekonomi är nytta det intresse eller nyttan som härrör från åtnjutandet av en vara eller en tjänst. Vad är verktyget? På området ekonomi talas det om "användbarhet" för att hänvisa till måttet på konsumenttillfredsställelse när man förvärvar en produkt eller tjänst . Med andra ord hänvisar

Litterära resurser

Litterära resurser

Vi förklarar vad litterära resurser är, vilka typer av litterära resurser som finns och några av deras egenskaper. Litterära resurser är de speciella användningsområden som ges till språket. Vad är litterära resurser? Det kallas `` litterära resurser '' eller '' också '' retoriska figurer `` vändningar '' och specialstrategier som the litteraturförfattarna im avtryck om språk i hans verk, i syfte att förse dem med en större uttrycksfull kraft eller större skönhet, är därför speciella användningsområden, utom det vanliga, av språket . Med detta hänvisar vi int

cubism

cubism

Vi förklarar vad kubismen är, rörelsens egenskaper och artister. Dessutom den analytiska, syntetiska kubismen och några verk. Den karakteristiska kubismens stil utforskar ett nytt geometriskt perspektiv av verkligheten. Vad är kubism? Namnet på kubismen är känd som en konstnärlig rörelse från det tjugonde århundradet som bröt in i den europeiska konstscenen 1907, som ställde ett starkt avstånd från traditionell målning och sätter en viktig prejudikat för uppkomsten av den konstnärliga avantgarden. Hans karakteristis

Sociala klasser

Sociala klasser

Vi förklarar vad en social klass är och varför de finns. Dessutom, vad är de olika klasserna som vi hittar idag. I dagens samhälle finns det tre stora klasser: hög, medel och låg. Vilka är de sociala klasserna? Sociala klasser förstås som de olika mänskliga grupper där ett givet samhälle är skiktat , baserat på dess relaterade sociala och ekonomiska förhållanden, som skiljer dem från de andra befintliga klasserna. Dessa förhålland

budget

budget

Vi förklarar vad budgeten är och varför detta dokument är så viktigt. Dess klassificering och vad som är en budgetuppföljning. Budgeten är avsedd att förhindra och korrigera ekonomiska fel. Vad är budget? Budgeten är ett dokument som tillhandahåller katter och vinster för en viss byrå , företag eller enhet, vare sig privat eller statligt, inom en viss tidsperiod. Officiella bu