• Sunday March 7,2021

Handelsrätt

Vi förklarar vad kommersiell lag är. Betydelse, egenskaper, källor och grenar för handelsrätt. Exempel på applikationer.

Ett exempel är internationella handelsavtal och förordningar.
 1. Vad är kommersiell lag?

Handelsrätten eller handelsrätten är en särskild gren av privaträtten, som syftar till att reglera och följa dynamiken i utbyte av varor och tjänster, det vill säga de kommersiella handlingar som avses i lagen, såväl som de juridiska konsekvenserna som följer av dem.

Med andra ord säkerställer kommersiell lagstiftning en korrekt utveckling av ekonomisk verksamhet och fastställer ramarna för ingripande av offentliga befogenheter vid behov, som i fallet med skydd. Till konsumenterna. Särskilt det finansiella systemet är hårt bevakat med tanke på de enorma summor pengar det mobiliserar.

Således har denna laggren att göra med förhållandena mellan olika företag, mellan dem och deras kundkrets, mellan säljare och köpare, och till och med med mekanismerna för att starta ett företag eller öppna ett företag.

I varianter av lag som Anglo-Saxon har denna rätt emellertid inte en enhetlig strategi, utan består av olika rättsliga tomter som inte har en nära relation med varandra, som är fallet med handelsrätt.

Se även: Författningsrätt.

 1. Egenskaper för handelsrätt

Handelsrätten betraktas enligt följande:

 • Det är en professionell rättighet, det vill säga den rör den specifika handeln inom en professionell sektor (kommersiell och affärsverksamhet).
 • Det är individualistiskt, eftersom det vanligtvis inte beaktar de transaktioner som de offentliga myndigheterna ingriper utan istället fokuserar på privaträtt.
 • Det är vanligt, eftersom det är baserat på ländernas kommersiella tradition.
 • Det är progressivt eftersom det uppdateras när villkoren för räkenskapsåret förändras.
 • Det är globalt eller internationaliserat, med tanke på att det överskrider nationella gränser och reglerar också internationella kommersiella transaktioner mellan individer eller transnationella företag.
 1. Källor till handelsrätt

Handelsrätt utvecklas främst från tre källor:

 • Lagen Eftersom handelsrätten också är en form av positiv lag, har den en skriftlig och publicerad reglering av de koder och villkor som utgör handelsrätt. Om det finns luckor i det kommer gemenskapsrätten att styra i stället.
 • Anpassad. Eftersom handeln är långt före uppkomsten av denna laggren är hon arvtagare till traditionerna och kommersiella användningsområden som är specifika för hennes samhälle eller region.
 • Rättspraxis. De olika nationella och internationella kommersiella organisationerna tolkar lagen för att lösa tvister och skapar således ett korpus av historiska beslut som fungerar som grund för framtida lagar och beslut.

Det kan tjäna dig: lagskällor

 1. Filialer av handelsrätt

Avtalsrätten är ansvarig för de skyldigheter som förvärvats vid undertecknande av ett kontrakt.

Handelsrätten är indelad i följande specialiserade filialer:

 • Banklag Den som reglerar utövandet av banker och andra liknande finansiella enheter.
 • Konkurslagen Den innehåller de materiella och processuella reglerna i allt som rör skulder och borgenärer.
 • Avtalsrätt Den som har att göra med kontrakt, skyldigheter och rättigheter som förvärvats frivilligt vid undertecknande av ett dokument.
 • Företagsrätt Den kallas även företagsrätt eller företagsrätt och behandlar affärsämnen och deras föreningsformer.
 • Industriell äganderätt Den som försvarar den produktiva övningen, den industriella kreativiteten och hur de fungerar, den industriella verksamheten grundas och växer.
 • Byteslag Kopplad till reglerna för värdepapper, aktier och investeringar.
 • Sjöfartsrätt Den som reglerar utbytet av varor och tjänster mellan länder och / eller regioner genom handelsfartyget.
 1. Betydelsen av kommersiell lag

Handelsrätt är en viktig gren i den rättsliga övningen för att driva rättvisa och ekonomisk rättvisa och bekämpa korruption och ekonomisk brottslighet genom att fastställa tydliga och normativa regler för alla kommersiella handlingar.

Försäljning, inköp, hyror, affärsstiftelser, alla ekonomiska och ekonomiska paket med utbyte av varor utgör grunden för flödet av välstånd i nationerna, ännu mer i globaliseringens tider. ekonomisk n.

 1. Exempel på handelsrätt

Ett enkelt exempel på tillämpningen av handelsrätt är internationella handelsavtal och förordningar som reglerar och skyddar flödet av råvaror, tillverkade varor och andra varor och tjänster mellan en geografisk region och en annan. . Dessa internationella finansiella och frihandelsavtal ingår i internationell handelsrätt.

Ett annat möjligt exempel är betalnings- och betalningsåtaganden, som är juridiska handlingar som undertecknats av de parter som är involverade i vilka ett betalningsåtagande förvärvas inför lag och rättvisa, såsom betalning av tjänster eller tjänster. mottagna varor.

Intressanta Artiklar

fattigdom

fattigdom

Vi förklarar vad fattigdom är, dess orsaker, konsekvenser och vilka typer av fattigdom som finns. Dessutom siffror i Mexiko och världen. 1 miljard människor i världen är i extrem fattigdom. Vad är fattigdom? Fattigdom är ett socioekonomiskt tillstånd där resurser är knappa eller de verktyg som krävs för att skaffa dem regelbundet. De som lide

ekonomi

ekonomi

Vi förklarar vad ekonomin är och vad som är syftet med studien. Dessutom dess betydelse och de olika grenarna eller typerna av ekonomi. Bland annat studerar ekonomin beteendet på finansmarknaderna. Vad är ekonomin? Ekonomin (eller Ekonomiska vetenskaper ) är en samhällsvetenskap vars intresse är de sätt på vilka ett samhälle organiserar sig för att tillgodose sina behov material och immateriella material, genom en produktionscykel, distribution och utbyte av varor som idealiskt förvaras över tid. Ekonomin är

användbarhet

användbarhet

Vi förklarar vad verktyg är och vad som är verktyg vid redovisning. Dessutom är vad som är marginell nytta, brutto och nettovinst. Inom ekonomi är nytta det intresse eller nyttan som härrör från åtnjutandet av en vara eller en tjänst. Vad är verktyget? På området ekonomi talas det om "användbarhet" för att hänvisa till måttet på konsumenttillfredsställelse när man förvärvar en produkt eller tjänst . Med andra ord hänvisar

Ekonomisk utveckling

Ekonomisk utveckling

Vi förklarar för dig vad ekonomisk utveckling är och vilka olika uppfattningar som söker den. Fri marknad och statlig intervention. Länderna bedriver ekonomisk expansion på olika sätt. Vad är ekonomisk utveckling? Ekonomisk utveckling kan definieras som förmågan att producera och få förmögenhet , och detta kan vara både på personlig utveckling och även tillämpas på länder eller regioner. Antingen i ett el

beteende

beteende

Vi förklarar vad beteendet är och vilka typer av beteenden som finns. Vilka faktorer som reglerar den och dess roll i individens anpassning. Beteenden avser synliga och externa faktorer hos individer. Vad är beteendet? Beteende avser människors beteende . Inom psykologin är det underförstått att beteende är uttrycket för individens särdrag, det vill säga manifestationen av personlighet. Det är dä

Kemisk emulsion

Kemisk emulsion

Vi förklarar vad en kemisk emulsion är, vad dess faser är, hur den klassificeras och vilka exempel vi finner i vardagen. En emulsion är en blandning av blandbara vätskor. Vad är en emulsion? Det förstås genom kemisk emulsion eller helt enkelt emulgera den mer eller mindre homogena föreningen av två icke blandbara vätskor , det vill säga att den inte blandas fullständigt med andra. Emulsioner