• Wednesday August 5,2020

Konstitutionell lag

Vi förklarar vad konstitutionell lag är och varför det är viktigt. Ursprung, grenar och exempel på konstitutionell rätt.

Denna gren föreslår i allmänhet delning och autonomi av offentliga makter.
 1. Vad är konstitutionell lag?

Författningsrätt eller politisk rätt är en gren av offentlig rätt som ägnas åt att studera de grundläggande föreskrifterna (principer, begrepp och lagar) som bestämmer en nationalstats existens och funktion, normalt etablerad i innehållet i en National Constitution eller Magna Carta.

Konstitutionell lag är också intresserad av vad som hänvisar till de möjliga formerna av stat och även av regeringen, och särskilt i regleringen av offentliga befogenheter, de kopplingar de upprättar med medborgarskap och de grundläggande rättigheterna som individer beviljar den rättsliga ramen för en stat.

Sammanfattningsvis är dess huvudmål att upprätthålla rättsstatsprincipen och människans grundläggande lagar. För detta ändamål föreslår den allmänt delning och självständighet av offentliga makter, som uppfyller funktionerna begränsning och ömsesidig övervakning, liksom nationella suveränitet i nationella stater, som ger sina respektive konstitutionella texter det sista ordet i juridiska frågor, och inte till andra kraftfullare nationers intressen.

Eftersom de lagliga förordningarna som reglerar det offentliga livet finns i ett lands nationella konstitution, strävar konstitutionell lag normalt efter att följa bestämmelserna i detta dokument. För detta har det olika rättsliga organ som ansvarar för tolkningen och tillämpningen av konstitutionella lagar, till exempel vissa rum i Supreme Courts of Justice (kallade konstitutionella kamrar).

Se även: Rule of Law.

 1. Konstitutionell lagars ursprung och historia

Förekomsten av konstitutionell lag som en autonom rättslig disciplin kunde inte existera, vilket är uppenbart, innan moderna konstitutioner dök upp, som vanliga rättsliga avtal för att styra livet i en nationalstat. Därför sammanfaller hans födelse i allmänhet med den i den brittiska konstitutionen på 1700-talet, som studerades i stor utsträckning av Baron de Montesquieu, en av de viktigaste författarna och juristerna i den franska upplysningen.

Det betyder inte att det inte fanns någon historisk bakgrund. I den klassiska antiken fanns de grundläggande lagarna i antika Grekland, studerade av filosofer som Aristoteles och Platon, som skilde dem från de andra lagarna i sina fördrag. Likaså under Romerska imperiet undertecknades Roman Constitutio 824 mellan kung Lothair I av Italien, medpromotör med sin far Luis den fromma sedan 817, och påven Eugene II, som stabiliserade maktkampen mellan imperiet och pavedomen.

 1. Betydelsen av konstitutionell lag

Konstitutionell lag garanterar folks rättigheter.

Konstitutionell lag är oerhört viktigt, eftersom den fastställer en gräns för regeringar, begränsar de befogenheter som tillhandahålls av politisk makt och tvingar den att anpassa sig till de lagliga förordningarna som skrivs i Magna Carta. Ingen övergångsbefogenhet, dock majoritet, skulle behöva strida mot själva konstitutionen och därigenom spelar den konstitutionella lagen en nyckelroll.

Därför garanterar denna laggren folks rättigheter, försvarar sina intressen från regeringsmaktens vilja, upprättar nödvändigheter och kontrollmekanismer som är nödvändiga för att modifiera allt innehåll i Magna Carta.

 1. Filialer av konstitutionell lag

Enligt sina studieförfaranden kan konstitutionell rätt klassificeras i fyra typer eller grenar:

  • Klassisk konstitutionell lag . Den fokuserar på den teoretiska debatten om Magna Carta med hjälp av den positiva metoden.
  • Jämförande konstitutionell lag . Gör en jämförelse av olika möjliga konstitutionella texter och deras tillämpningssätt och belysa skillnader, likheter och kontraster.
  • Allmän konstitutionell lag . Det handlar om ideologin och begreppen juridisk tanke kring konstitutionen, det vill säga den abstrakta frågan.
  • Nationell konstitutionell lag . Det handlar om det historiska perspektivet: de specifika juridiska fallen av konstitutionens historia för en nation av alla nationer.
 1. Exempel på konstitutionell lag

Varje nationell konstitution är ett tydligt exempel på intressena i konstitutionell rätt. Så är debatterna från de högsta domstolarnas konstitutionella kammare, som avgör om en handling, ett beslut eller en åtgärd som vidtas av en offentlig makt antingen respekterar eller kanske bryter mot bestämmelserna i Magna Carta.

I själva verket, när vissa lagar eller lagar som är uttryckliga i konstitutionen inte är tydliga eller lämpar sig för behovet av någon tolkning, är det fallen av konstitutionell lag som ansvarar för det.

Intressanta Artiklar

tal

tal

Vi förklarar vad en diskurs är och de discipliner som studerar diskursen. Dessutom de fyra typerna av diskurs och deras funktioner. Ett tal är hur en avsändare bygger ett meddelande. Vad är tal? Diskursbegreppet är mycket brett och kan hänvisa till flera frågor. I allmänhet är tal det vi säger, det vill säga termen är förknippad med överföringen av ett meddelande genom ord . Detta meddelan

densitet

densitet

Vi förklarar vad densiteten är och vissa egenskaper hos denna egenskap. Dessutom finns andra typer av täthet. Gaserna har en lägre densitet än vätskor och dessa är lägre än fasta ämnen. Vad är densitet? Termen densitet kommer från området fysik och kemi, där det specifikt hänvisar till förhållandet mellan massan av ett ämne (eller en kropp) och dess volym Det är därför en iboende egenskap, eftersom det inte beror på mängden ämne som beaktas. Densitet, egenskap som

Vattenvård

Vattenvård

Vi förklarar vad vattenvård är, varför det är viktigt och vi ger dig råd att ta hand om det. Dessutom illustrativa bilder. Vatten är avgörande för att levande varelser ska överleva. Vad är vattenvård? När vi talar om vattenvård, menar vi den rationella användningen av vatten. Detta innebär att säkerställa skyddet av källor till rent och konsumtivt vatten på vår planet , försöka att inte förorena det, inte slösa bort det och därmed bevara denna vitala vätska, inte bara för vår art, utan för hela livet på planeten Jorden. Som vi väl vet är vatten nödv

blanda

blanda

Vi förklarar vad en blandning är och vilka resultat som kan erhållas. Dessutom dess komponenter och typer av blandning. En blandning kan bildas av vilken typ av element som helst. Vad är en blandning? En blandning är en förening av två andra material som är bundna men inte kemiskt kombinerade. I en b

homeostas

homeostas

Vi förklarar vad homeostas är och några exempel på denna balans. Dessutom typerna av homeostas och varför det är viktigt. Homeostas utförs från feedback- och kontrollprocesserna. Vad är homeostas? Homeostas är balansen som uppstår i en intern miljö . Även känd som homeostasia, det består i tendensen hos alla system, inklusive levande varelser, att anpassa sig till förändringar och upprätthålla en stabil och konstant intern miljö. Denna balans produ

Flora och fauna

Flora och fauna

Vi förklarar vad flora och fauna är och vilka element som involverar var och en av dem. Dessutom, vad är den infödda flora och fauna. Flora och fauna är levande element som utgör ett specifikt bioom. Vad är flora och fauna? Både `` flora '' och `` fauna '' är typer av biologiska element i ett givet ekosystem , det vill säga de är levande element som integreras och utgör i många fall en specifik biom på vår planet. Dessa termer,