• Sunday September 25,2022

Data inom datavetenskap

Vi förklarar att det är en data inom datavetenskap och vilka typer av data som finns. Dessutom exempel och vad som är information.

Från uppgifterna kan informationen bearbetas och komponeras.
 1. Vad är ett faktum?

Inom datavetenskapen är data symboliska representationer (det vill säga numeriska, alfabetiska, algoritmiska etc.) för ett visst kvalitativt eller kvantitativt attribut eller variabel, det vill säga: kodad beskrivning av ett empiriskt faktum, en händelse, en enhet.

Uppgifterna är alltså informationen (värden eller referenser) som datorn tar emot på olika sätt, och som manipuleras av behandlingen av programmeringsalgoritmerna. Dess innehåll kan vara praktiskt taget vilket som helst : statistik, siffror, deskriptorer, som separat inte har någon relevans för användarna av systemet, men som tillsammans kan tolkas för att få fullständig information och especfica.

I programmeringsspråken, som används för att skapa och organisera algoritmerna som varje dator eller datorsystem strävar efter, är uppgifterna uttrycket för de specifika egenskaperna hos de enheter som dessa fungerar på. algoritmer. Det vill säga de är den första inmatningen, från vilken informationen kan bearbetas och komponeras.

De är särskilt viktiga för datastrukturen, en datorgren som studerar det speciella sättet att lagra information i minimala delar för att uppnå en efterföljande effektiv återhämtning.

Det kan tjäna dig: databas.

 1. Datatyper

När vi talar om datatyper (eller helt enkelt typ ) i datavetenskap hänvisar vi till ett attribut som indikeras till datorn angående arten av de data som ska behandlas. Detta inkluderar att definiera eller begränsa data, definiera värden som kan göras, vilka operationer som kan utföras med dem etc.

Vissa typer av data är:

 • Tecken. Individuella siffror som kan representeras av numeriska data (0-9), bokstäver (az) eller andra symboler.
 • Unicode-tecken Unicode är en kodningsstandard som gör att data kan representeras mer effektivt och därmed möjliggöra upp till 65535 olika tecken.
 • Numerisk. De kan vara riktiga siffror eller heltal, beroende på vad som är nödvändigt.
 • Booleans. De representerar logiska värden (sant eller falskt).
 1. Dataexempel

Bitar är varje inmatning i det binära kodspråket.

Några exempel på datordata kan vara de som utgör hierarkin för datordata, i en stigande pyramid från den mest grundläggande till den mest komplexa:

 • Bitar. Varje post i det binära kodspråket, det vill säga 1 eller 0.
 • Tecken. Siffror, bokstäver eller specialtecken, vardera bildade av en kombination av bitar. Till exempel: decimaltalet 99 motsvarar 1100011 i binär.
 • Fields. Ordnad uppsättning tecken, till exempel ett ord, till exempel för- och / eller efternamn på användaren som fyller ett onlineformulär.
 • Records. Uppsättningar av beställda fält, till exempel de som är nödvändiga för att logga in på vår e-post.
 • Filer. Ordnade uppsättningar av poster, till exempel cookies som webbsidorna har i vårt system och innehåller information om sessionerna som vi har startat.
 1. Information (inom datavetenskap)

Inom datavetenskap förstås information som uppsättningen av data beställda, sekvenserade, bearbetade av en programmeringsalgoritm, som gör det möjligt att återkomponera en referens, som ett konkret faktum eller någon verklig mening.

Inhämtning av information från paket eller datauppsättningar är alltså det ultimata målet med datoranvändning, eftersom datorsystem kodar och representerar information genom olika mekanismer och språk som gör att de kan kommunicera med varandra på ett sätt Snabbt och effektivt.

Intressanta Artiklar

Etiska värden

Etiska värden

Vi förklarar vad etiska värden är och några exempel på denna uppsättning värden. Dessutom estetiska och moraliska värden. De etiska värdena håller reglerna i ett samhällsspel tydliga. Vilka är de etiska värdena? När vi talar om 'etiska värden' hänvisar vi till sociala och kulturella begrepp som styr en individs eller en organisations beteende . Det vill säga,

Livskvalitet

Livskvalitet

Vi förklarar för dig vad som är livskvaliteten och vilka sätt att mäta det. Faktorer som påverkar det och indikatorer på livskvalitet. För att mäta livskvaliteten används ofta statistisk information. Vad är livskvaliteten? Betydelsen av livskvalitet är komplex, eftersom det är ett koncept som vi använder för att hänvisa till bland annat ekonomiska, sociala och politiska variabler som direkt påverkar människors liv. Det finns dock i

amfibie

amfibie

Vi förklarar för dig vad amfibier är, vad är deras ursprung och deras huvudsakliga egenskaper. Dessutom hur dessa djur och exempel klassificeras. Amfibier transporterar materie och energi från vatten till land och vice versa. Vad är amfibier? Amfibier är kända som terrestriska ryggradsdjur som ägnar en god del av sina liv åt en vattenmiljö och som går igenom en period av metamorfos under deras utveckling: en serie djupa morfologiska förändringar som skiljer varje av stadierna i dess livscykel, och som generellt innebär en period av vattenlevande liv. Med andra ord

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi förklarar vad Latinamerikansk bom i litteraturen var, dess egenskaper och återkommande teman. Dessutom de viktigaste författarna. Författare som Miguel ngel Asturias ändrade paradigmerna i latinamerikansk litteratur. Vad var den latinamerikanska boom ? Begreppet Latin American Boom betyder ett litterärt och redaktionellt fenomen som ägde rum på 1960- och 1970-talet , då litterära verk av en grupp unga latinamerikanska författare spridits i stor utsträckning och uppskattat i Europa och stora delar av världen. Dessa verk

Bindvävnad

Bindvävnad

Vi förklarar vad bindväv är och hur klassificerar det. Dessutom, vilka olika funktioner har dessa vävnader. Bindvävnadscellerna är vanligtvis ganska separerade från varandra. Vad är bindväv? Det är känt under namnet bindväv eller bindväv till en mångfaldig uppsättning organiska vävnader för fyllning, stöd och anslutning av organismen , det vill säga som ansluter, separerar och upprätthåller de olika systemen i organ som utgör kroppen av levande varelser. Bindvävnaden är vanl

Arbetarklass

Arbetarklass

Vi förklarar för dig vad arbetarklassen är och hur uppkomsten av denna sociala klass. Egenskaper för arbetarklassen. Marxismen. Arbetarklassens ursprung är kopplat till kapitalismens ursprung. Vad är arbetarklassen? Från den industriella revolutionen (1760-1840) kallas det arbetarklassen, arbetarklassen eller helt enkelt proletariatet till den sociala klassen som tillhandahåller arbetskraften för produktion, konstruktion och tillverkning , mottagande Jag ändrar en ekonomisk övervägande (lön) utan att bli ägare till de produktionsmedel som de arbetar i. Namnet arbet