• Friday October 22,2021

Visuell förorening

Vi förklarar vad visuell förorening är, dess orsaker och de olika effekterna det ger. Dessutom är dess möjliga lösningar och exempel.

Visuell förorening presenterar element som affischer, kablar, inlägg, annonser etc.
 1. Vad är visuell förorening?

Precis som föroreningar är närvaron i miljön av giftiga eller främmande ämnen i deras fysiska och kemiska cykler, kallar vi närvaron visuell kontaminering av närvaron av visuella element i ett landskap som avbryter dess estetik, bryter mot dess övergripande uppfattning och hindrar uppfattningen av miljön.

Visuell förorening kan förekomma i både landsbygds- och stadsmiljöer, med tanke på närvaron av icke-arkitektoniska element som affischer, antenner, kablar, stolpar, reklam, gitter bland andra möjliga faktorer som genererar en på visuell stimulering av en aggressiv, invasiv och vanligtvis samtidighet.

Dessa typer av störningar genererar en miljöpåverkan som inte är försumbar, eftersom deras påverkan på livskvaliteten i förorenade miljöer är ökänd och betydande.

Vanligtvis är detta element som motsäger landskapets estetiska eller panoramiska trend och introducerar externt visuellt innehåll som påverkar eller skadar miljön .

Liksom andra former av föroreningar kräver det visuella förordningar, lagar och förordningar som håller det under minimigränserna för vad som är acceptabelt. Mycket visuellt förorenade miljöer genererar avslag och tvingar människor att fly snabbt.

Det kan tjäna dig: Jordföroreningar.

 1. Orsaker till visuell förorening

Visuell förorening tenderar att vara en följd av mänsklig aktivitet.

Visuell förorening, liksom andra former av föroreningar, tenderar att vara en följd av mänsklig aktivitet . Reklam, urban expansion, industrialisering och jordbruksliv lämnar ofta visuella spår av dess existens, av vilka många inte är avsedda att störa så lite som möjligt i miljön eller till och med är utformade för att belysa så mycket som möjligt av det.

All denna spänning som de visuella föroreningarna sätter på förbipasserande, tvingar dem att uppmärksamma dem eller distrahera dem från vad som kan vara en vänlig eller fredlig miljö, slutar med att driva människor bort eller, om de inte kan, stressa dem och få dem att lida.

 1. Effekter av visuell förorening

Huvudeffekterna av visuell förorening hos människor pekar på ökad stress, vilket avsevärt försämrar deras levnads-, arbets- eller utvecklingsförhållanden.

Stress kan påverka människors kardiovaskulära hälsa, deras känslomässiga eller psykologiska hälsa och till och med minska deras produktivitetsmarginaler genom att ständigt distrahera dem.

Å andra sidan påverkar visuell förorening negativt turism och fritidsaktiviteter, eftersom det gör fientliga miljöer som måste vara harmoniska eller fredliga, och detta i sin tur får ekonomiska och sociala konsekvenser .

 1. Lösningar för visuell förorening

Några möjliga lösningar för miljöföroreningar är:

 • Minskning och kontroll av mängden reklam eller andra meddelanden som är tillåtna i ett specifikt område, urbana eller på landsbygden.
 • Ofta borttagning av skyltar, affischer och andra föråldrade annonser, särskilt när de har stora dimensioner och ljusa färger.
 • Planering av skyddade områden inom städer, till exempel parker och andra miljöer som möjliggör visuell och hörande vila.
 • Visuellt programmera stadens och arkitektoniska utvecklingen av staden, så att staden kan utöva en kontroller i detta avseende.
 • Skydd och marknadsföring av träd i staden.
 1. Exempel på visuell förorening

Avskaffandet av skrymmande byggnader är ett exempel på visuell förorening.

Några möjliga exempel på visuell förorening är:

 • Den överdrivna närvaron av el- och telefonstolpar och ledningar i naturliga eller turistiska landskap av betydelse.
 • Överfyllda snabbvägar utanför staden med reklam och stora annonser med ljus, rörelse, färger.
 • Placering av meddelanden och meddelanden på lyktstolpar, väggar och träd under valkampanjerna, som efter valet inte dras tillbaka och förblir på plats i månader och till och med år.
 • Avskaffandet av skrymmande eller höga oavslutade byggnader i städerna.
 1. Hörförorening

Precis som det finns visuell förorening, finns det också hörselföroreningar (även kallad ljudförorening eller akustiskt brus ): närvaro av irriterande eller dövhörande ljud i tysta miljöer eller överskott av samtidiga ljud i ett visst område.

Denna form av förorening ger stressande och överväldigande effekter, inte bara på människor, utan också på andra livsformer, och på lång sikt kan det leda till en olycksbådande fysisk skada. punktliga dikos.

Ökad stress, skador på hörseln och till och med huvudvärk och symtom på desorientering eller bedövning kan uppstå i mycket förorenade miljöer.

Mer i: Ljudföroreningar.

Intressanta Artiklar

Kemisk nomenklatur

Kemisk nomenklatur

Vi förklarar vad som är den kemiska nomenklaturen, nomenklaturerna i organisk och oorganisk kemi och den traditionella nomenklaturen. Den kemiska nomenklaturen namnger, organiserar och klassificerar de olika kemiska föreningarna. Vad är den kemiska nomenklaturen? I kemi är det känt som en nomenklatur (eller kemisk nomenklatur) till uppsättningen regler som bestämmer sättet att namnge eller kalla de olika kemiska material som är kända för människor, beroende på elementen som sammansättningen och andelen därav. Liksom inom bi

Beräkningsblad

Beräkningsblad

Vi förklarar vad ett kalkylblad är och vad är datorns historia. Dessutom vad det är för och några exempel. Kalkylarket används för att ange alfanumerisk information. Vad är ett kalkylblad? '' Beräkningsblad '' eller '' elektronisk mall '' betyder en typ av digitalt verktyg som består av ett dokument som består av rader och kolumner i en tabell och därmed bildar celler där alfanumerisk information kan matas in och relateras på ett logiskt, matematiskt eller sekventiellt sätt. Beräkningsarke

Cncer

Cncer

Vi förklarar vad cancer är och vem som kan få denna sjukdom. Dessutom de olika behandlingar som finns. Cancern har sitt ursprung i en vävnad när reproduktionen av celler inte har någon kontroll. Vad är cancer? Cancer är en sjukdom orsakad av malig , autonomt reproducerande celler. Det baseras huvudsakligen på den okontrollerade multiplikationen av celler som hamnar invaderar resten av de friska vävnaderna. Cancer ä

FTP

FTP

Vi förklarar vad en FTP är och vad detta protokoll är till för. Dessutom vad en FTP-klient är och hur en FTP-server fungerar. Anslutningar via en FTP är utformade för att vara snabba. Vad är en FTP? Inom datavetenskap kallas det FTP (akronym på engelska av File Transfer Protocol , det vill säga File Transfer Protocol ) till ett protokoll för överföring av information mellan system anslutna till ett TCP-nätverk (akronym på engelska av Transmission Transmission Protocol , det vill säga Transmission Control Protocol) som är baserat på klient-serverarkitekturen. Med andra ord är

International System of Units (SI)

International System of Units (SI)

Vi förklarar för dig vad International System of Units är, hur det skapades och vad det är för. Dessutom dess grundläggande och derivat. Det internationella enhetssystemet är det mest använda i hela världen. Vad är det internationella enhetssystemet? Det är känt som International System of Units (förkortat SI) till systemet för mätenheter som används i praktiskt taget hela världen . Det används vid

amensalismo

amensalismo

Vi förklarar vad amensalism är och några exempel på denna biologiska relation. Dessutom vad kommensalism består av. I amensalism är den som skadas vanligtvis den minsta. Vad är amensalism? Amensalism är en biologisk relation som upprättas mellan två organismer där den ena hindrar den andra från att växa och utvecklas (eller till och med överleva). I amensalism