• Monday March 8,2021

Social medvetenhet

Vi förklarar vad social medvetenhet är och några egenskaper hos denna mentala aktivitet. Dessutom, vad är klassmedvetande.

Social medvetenhet gör att vi kan förhålla oss i samhället.
  1. Vad är social medvetenhet?

Socialt medvetande är det stadiet eller den mentala aktiviteten genom vilken en person kan bli medveten om status för andra individer eller till och med samma inom ett samhälle eller grupp.

Socialt medvetande är en viss typ av medvetande, medvetenhet är ett psykologiskt begrepp, troligen ett av de viktigaste inom denna disciplin. Men det har inte uteslutits psykologi; Filosofi har varit en av de första vetenskapsgrenarna som ansvarar för att reflektera över medvetenhetens roll i kunskap.

Medvetande kan förstås som den förmågan att resonera, där vi kan tolka yttre och till och med interna stimuli och sensationer (det vill säga mentala tillstånd). Medvetandet om ja, det vill säga att erkänna sig själv som en rationell enhet som skiljer sig från vad som omger det, är en av de viktigaste skillnaderna med resten av levande varelser.

Om medvetandet är den förmågan att resonera, att förhålla sig genom vårt intellekt till oss själva och världen runt oss, vad är det sociala medvetandet? Socialt medvetande är en viss typ av medvetande, det är en som gör att vi kan interagera i samhället och skapa relationer av empati med människorna omkring oss. Denna typ av medvetenhet är avgörande för att ett samhälle ska kunna utvecklas korrekt, eftersom det bildar individer som är mer respektfulla, dygdiga och kan utveckla all sin potential.

Behovet och relevansen av social medvetenhet varierar beroende på det historiska ögonblicket och regeringsformen. Med monarkiska system var social medvetenhet inte nödvändigtvis en relevant faktor i regeringsvägen, eftersom oavsett hur många sociala aktörer blev medvetna om sin situation, hade de inget sätt att nå till makten, utom revolutioner eller inbördeskrig.

Å andra sidan, med den franska revolutionen blir människor äntligen medborgare . Detta medför en radikal förändring av människors livssätt, eftersom det är mänskliga rättigheternas vagga där social medvetenhet etableras med grundläggande parametrar som inte kan kränkas. Demokrati är en regeringsform som ger socialt medvetande till sitt maximala uttryck, eftersom det är en av pelarna i detta system.

Många diktatoriska fenomen, främst de som inträffade under det tjugonde århundradet, har en djup ideologisk partiskhet som gör det sociala medvetandet till ett verktyg för kontroll. Detta beror främst på att många stora ideologer från de värsta politiska och ideologiska rörelserna har ett stort " socialt samvete ".

Vid första anblicken kan detta motsäga ovanstående, men det är nödvändigt att göra en förtydligning: som sagt, social medvetenhet är förmågan att erkänna situationen där vi befinner oss med respekt för andra, men detta behöver inte nödvändigtvis översättas till en Bra attityd till resten. Social medvetenhet kan reduceras till dess instrumentella karaktär, genom att tolka det sociala sammanhanget för att vidta åtgärder som kan vägleda individers beteende.

Se även: Socialisering.

  1. Social medvetenhet eller klassmedvetande

För den marxistiska strömmen är socialt medvetande en synonym eller åtminstone en nödvändig konsekvens av klassmedvetandet . Klassmedvetenhet är å andra sidan den handling genom vilken en klass antar sig själv (i detta fall proletariatet) som en aktör i en historisk framtid, nära kopplad till den plats de upptar inom historien själv.

För marxismen är historien klasskampens historia. Under hela civilisationsutvecklingen står de två stora klasserna, undertryckare och förtryckta, ständigt inför varandra, men det kommer bara att vara när proletariatet förstår att det är han själv som producerar den rikedom som ger rörelse till systemet. Arbetaren eller proletaren som misslyckas med att bli socialt medveten (eller i detta fall klassmedvetande) är helt frammed .

I detta avseende manifesteras det sociala medvetandet under kristallisationen av klassvillkoret och kommer till uttryck i konst, filosofi, religion och många andra kulturella uttryck, allt uttryck för ett större tillstånd: ideologi.

Intressanta Artiklar

fattigdom

fattigdom

Vi förklarar vad fattigdom är, dess orsaker, konsekvenser och vilka typer av fattigdom som finns. Dessutom siffror i Mexiko och världen. 1 miljard människor i världen är i extrem fattigdom. Vad är fattigdom? Fattigdom är ett socioekonomiskt tillstånd där resurser är knappa eller de verktyg som krävs för att skaffa dem regelbundet. De som lide

ekonomi

ekonomi

Vi förklarar vad ekonomin är och vad som är syftet med studien. Dessutom dess betydelse och de olika grenarna eller typerna av ekonomi. Bland annat studerar ekonomin beteendet på finansmarknaderna. Vad är ekonomin? Ekonomin (eller Ekonomiska vetenskaper ) är en samhällsvetenskap vars intresse är de sätt på vilka ett samhälle organiserar sig för att tillgodose sina behov material och immateriella material, genom en produktionscykel, distribution och utbyte av varor som idealiskt förvaras över tid. Ekonomin är

användbarhet

användbarhet

Vi förklarar vad verktyg är och vad som är verktyg vid redovisning. Dessutom är vad som är marginell nytta, brutto och nettovinst. Inom ekonomi är nytta det intresse eller nyttan som härrör från åtnjutandet av en vara eller en tjänst. Vad är verktyget? På området ekonomi talas det om "användbarhet" för att hänvisa till måttet på konsumenttillfredsställelse när man förvärvar en produkt eller tjänst . Med andra ord hänvisar

Ekonomisk utveckling

Ekonomisk utveckling

Vi förklarar för dig vad ekonomisk utveckling är och vilka olika uppfattningar som söker den. Fri marknad och statlig intervention. Länderna bedriver ekonomisk expansion på olika sätt. Vad är ekonomisk utveckling? Ekonomisk utveckling kan definieras som förmågan att producera och få förmögenhet , och detta kan vara både på personlig utveckling och även tillämpas på länder eller regioner. Antingen i ett el

beteende

beteende

Vi förklarar vad beteendet är och vilka typer av beteenden som finns. Vilka faktorer som reglerar den och dess roll i individens anpassning. Beteenden avser synliga och externa faktorer hos individer. Vad är beteendet? Beteende avser människors beteende . Inom psykologin är det underförstått att beteende är uttrycket för individens särdrag, det vill säga manifestationen av personlighet. Det är dä

Kemisk emulsion

Kemisk emulsion

Vi förklarar vad en kemisk emulsion är, vad dess faser är, hur den klassificeras och vilka exempel vi finner i vardagen. En emulsion är en blandning av blandbara vätskor. Vad är en emulsion? Det förstås genom kemisk emulsion eller helt enkelt emulgera den mer eller mindre homogena föreningen av två icke blandbara vätskor , det vill säga att den inte blandas fullständigt med andra. Emulsioner