• Tuesday May 11,2021

gemenskap

Vi förklarar vad en gemenskap är och vad dess egenskaper är. Dessutom typerna av samhällen och Max Weber-strategin.

Gemenskaper delar värden och tullar.
 1. Vad är gemenskap?

Ett samhälle är en grupp individer, vare sig människor eller djur, som har gemensamma olika element, till exempel det territorium de bor, uppgifter, värderingar, roller, språk eller religion. n.

Det händer också att människor grupperar sig för att ha samma mål att uppnå och kännetecknas av spontant och inte frivilligt, som är fallet med samhällen.

Ett samhälle, inom ekologi, hänvisar till uppsättningen av levande varelser som bebor en viss livsmiljö. Ett exempel är samhället på en platå, som består av alla svampar, växter, djur och bakterier som utvecklas där.

Gemenskaper kan formas kring olika element gemensamt, vilket är det som utgör identiteten hos det, varför vi kan prata om flera typer av samhällen.

Vissa vetenskaper som kommer till denna term är:

 • Sociologa
 • statsvetaren
 • Epistemologa
 • antropologa
 • lingvistik
 • Kulturantropologi

Det kan tjäna dig: virtuella gemenskaper.

 1. Egenskaper för ett samhälle

I en kultur delas samma seder och världssyn.

Egenskaperna som samhällena har är:

 • Gemytlighet. Medlemmarnas samexistens i samma geografiska område.
 • Språk. Gemensamt språk, som möjliggör förståelse.
 • Kultur. Det vill säga, medlemmar delar samma gemensamma värderingar (bestämmelserna som avgränsar vad som är tillåtet och vad som inte är inom samhället), samma seder, samma världsbild och en stabil utbildning som överför från generation till generation allt det.

I ett större samhälle som innehåller det bör det noteras att samhällen alltid är i kontakt med andra sociala grupper som de interagerar med.

 1. Typer av samhällen

En religiös gemenskap hänvisar till grupper som bekänner en religion.
 • Vetenskapligt samhälle. Detta begrepp hänvisar till forskarna som helhet, med hänsyn till länkarna och interaktionerna som finns mellan medlemmarna. Banden mellan det vetenskapliga samhället beror inte på att arbeta eller inte tillsammans, utan av de länkar som upprättas från idéutbyte, forskning eller hypotes genom publicerad forskning, kongresser eller specialtidsskrifter.
 • Religiöst samhälle. Den hänvisar till de länkar som upprättas mellan människor som genom ett gemensamt liv försöker nå ett religiöst mål som protestanter, missionärer, anglikanism eller katolisisme. Detta begrepp används också för att hänvisa till de grupper av människor som bekänner andra religioner.
 • Utbildningsgemenskap. Dessa består av de människor som påverkar, är en del av eller påverkas av utbildningsmiljön, vare sig det är ett universitet, högskola eller dagis. Inom utbildningsgemenskapen kan du inkludera institutionens myndigheter, lärare, studenter, studenter, grannar, städpersonal, bland andra.
 • Landsbygdens samhälle. Som namnet antyder består det av de individer som bor och bedriver sin verksamhet på landsbygden, långt från staden . Som ett resultat är dess huvudsakliga verksamhet jordbruk och boskap och där industrin inte är något utvecklat. I allmänhet är tillhandahållandet av tjänster som belysning, dricksvatten, el eller rengöring vanligtvis knappt, så livet där är mer osäkra än i städer.
 • Biologiskt samhälle Dessa består av de växter, svampar och djur som lever i samma ekosystem. Inom detta ingår också människor.
 1. «Community» enligt Max Weber

Det klassiska begreppet vad som är ett community erbjuds av sociologen och historikern Max Weber, som definierar det som: ( ) en relation n social när och i den utsträckning det inspireras av deltagarnas subjektiva (affektiva eller traditionella) känsla av att utgöra en hel . The Methodology of Social Sciences, The Free Press, N. York, 1949. P g. 40.

Denna traditionella syn på den politiska studien hävdar att gemenskapens band grundläggande baseras på den rationalitet som varje deltagare har och utövar för sig själv, och som han samarbetar för att förena och agera på ett associerat sätt. att nå ett gemensamt mål.

Impulserna som motiverar socialt agerande människor är band av positiva affektiva känslor och respekt för de etablerade traditionerna i det samhälle som de tillhör.

Å andra sidan är denna definition i total motsats till begreppet strid kan vi då säga att Max Weber anser att det i ett samhälle samhälle råder genom om kampen, privata intressen och konkurrens.

 • Expandera: Gemenskapen enligt Max Weber.

Intressanta Artiklar

Ov parosdjur

Ov parosdjur

Vi förklarar vad ägglediga djur är och hur dessa djur klassificeras. Dessutom typer av ägg och exempel på ägg. Ov parosdjur kännetecknas av att ägg läggs. Vad är ov papa djur? Oviparösa djur är de vars reproduktionsprocess inkluderar avsättning av ägg i en viss miljö, inom vilken avkommet kulminerar deras embryonformningsprocess och mognad, tills senare dyker upp som en tränad individ. Termen ovov pa

Princip för bevarande av energi

Princip för bevarande av energi

Vi förklarar för dig vad som är principen om energibesparing, hur den fungerar och några praktiska exempel på denna fysiska lag. lägga till Vad är principen om energibesparing? Principen om bevarande av energi eller lagen om bevarande av energi , även känd som den första principen för termodynamik, säger att den totala energimängden I ett isolerat fysiskt system (det vill säga utan någon interaktion med andra system) kommer det alltid att förbli detsamma, förutom när det omvandlas till andra typer av energi. Detta sammanfatt

Utopisk kommunism

Utopisk kommunism

Vi förklarar för dig vad utopisk kommunism är och hur dessa socialistiska strömmar uppstår. Skillnader mellan utopisk och vetenskaplig kommunism. Utopisk kommunism slutade under 1800-talet. Vad är utopisk kommunism? Uppsättningen av socialistiska strömmar som fanns under det artonde århundradet när filosoferna Karl Marx och Frederick Engels kom fram med sina teorier om en vetenskaplig kommunism, det vill säga kallas utopisk kommunism. skyddade

Virtuella samhällen

Virtuella samhällen

Vi förklarar vad en virtuell gemenskap är och vad de är till för. Funktioner och exempel på olika virtuella gemenskaper. Det uppskattas att det för närvarande finns cirka 40 miljoner virtuella gemenskaper online. Vad är virtuella gemenskaper? Virtuella samhällen kallas vissa grupper av ämnen (individer, grupper och institutioner) som koncentrerar sina ansträngningar till beställning av data som behandlas på Internet, baserat på onlinetjänster. Med andra ord

Vetenskaplig kunskap

Vetenskaplig kunskap

Vi förklarar vad vetenskaplig kunskap är och vad den bedriver. Egenskaper för vetenskaplig kunskap och konkreta exempel. Vetenskaplig kunskap bygger på forskning och bevis. Vad är vetenskaplig kunskap? Den vetenskapliga kunskapen är den uppsättning verifierbar kunskap som ges av vissa tack vare stegen som beaktas i den vetenskapliga metoden. Det v

Surt regn

Surt regn

Vi förklarar vad surt regn är och orsakerna till detta miljöfenomen. Dessutom dess effekter och hur det skulle vara möjligt att stoppa det. Syra regn är utspädningar i vatten av koldioxid, salpetersyra, svavelsyra eller svavelsyra. Vad är det sura regnet? Det är känt som "regnig syra" till ett miljöfenomen av skadlig natur , som uppstår när den istället för vatten faller ut från atmosfären cidosorgnicos olika former av produkten av den kemiska reaktionen entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserade vattenångan I molnen Dessa organiska oxider representerar en